Algemeen

Bezint eer ge begint.

Er zijn momenteel ongeveer 5000 NMI-Mediators en maandelijks komen daar grote groepen "vers bloed" bij. Een zeer groot deel van deze geregistreerde mediators heeft sinds het volgen van de opleiding nog geen enkele mediation uitgevoerd. Daardoor zakt het geleerde meer en meer naar de achtergrond. Hoewel de mediation-markt zich wat ontwikkelt is het aantal mediations per jaar gemiddeld ongeveer 0,5 per mediator. Het merendeel daarvan wordt uitgevoerd door zeer een kleine groep, vooral mediators van het eerste uur met ruime ervaring. Een en ander wordt gestaafd door onderzoek dat de NMv onder haar leden heeft uitgevoerd (2003) en waaruit blijkt dat ongeveer 27% van de mediators ervaring heeft met mediations.

Om de kwaliteit van de ingeschreven mediators te waarborgen zijn door het NMI per 1 mei 2003 aanvullende kwaliteitseisen gesteld om geregistreerd te kunnen worden cq te blijven. Hoewel dit kwaliteitssysteem nog in ontwikkeling is heeft het NMI al wel een tweedeling in de registratie aangebracht: de NMI-mediator en de gecertificeerd NMI-mediator.
De gecertificeerd NMI-mediator moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, globaal op te delen in de componenten praktijkervaring en theoretische kennis. Zo moet de mediator jaarlijks "aantoonbaar" een minimum aantal mediations hebben uitgevoerd conform het NMI-reglement. Verder moet de mediator uiteraard ook een minimum aantal PE-punten verzamelen met het volgen van opleiding.
De eisen voor de normale registratie bestaan alleen uit het behalen van de PE-punten.
Inmiddels zijn er zo'n 1300 mediators gecertificeerd. De NMv verwacht dat door gebrek aan mediations dit aantal onder druk zal komen staan.

Per 1 april 2005 is de rechtbank begonnen met het landelijk invoeren van "mediation naast rechtspraak". Hoewel het geheel nog een beetje last had van de snelheid waarmee het project moest worden ingevoerd begint het zijn vruchten af te werpen. De rechtbank en het juridisch loket selecteren de zaak op geschiktheid en stellen dan mediation voor. Om als mediator in aanmerking te komen voor een mediation uit deze procedure dient u opgenomen te worden op de lijst voor doorverwijzing die de rechtbank hanteert. Toelating is evenwel beperkt (bij aanvang waren er zo'n 300 mediators) en het ministerie stelt aanvullende eisen. De vergoeding is een vast bedrag per mediation. Voor meer informatie kunt u kijken op Mediation naast rechtspraak.

Gezien de enorme belangstelling voor de mediatorsopleiding zal er op termijn ongetwijfeld nog een verdere differentiatie plaatsvinden.

Mocht u overwegen om zich tot mediator te laten opleiden, dan kunt u zich de volgende vragen stellen:

  Wat wilt u met de opleiding bereiken. Wilt u mediator worden, wilt u uw kennis uitbreiden om uw huidige beroep beter uit te kunnen voeren, wilt u doorverwijzer worden, is het voor uw algemene ontwikkeling.

  Welke stijl stroming spreken u aan en sluiten aan bij uw achtergrond. Hoewel niet scherp af te bakenen kan onderscheid worden gemaakt tussen een juridische, een psychologische en een algemene stroming. Bovendien maakt men vaak het onderscheid in procesdeskundigheid en inhoudsdeskundigheid met de daaraan gekoppelde overtuiging dat een mediator wel of juist niet over specifieke deskundigheid op het onderwerp van het geschil dient te beschikken.

  Wilt u zich laten inschrijven in het register van het NMI en zo ja, wilt u een normale registratie of wilt u ook gecertificeerd zijn. Deze vraag is gerelateerd aan de eerste vraag en waarschijnlijk alleen van belang als u zich als mediator op de markt wilt aanbieden.

  Gerelateerd aan het bovenstaande is de vraag hoeveel tijd, geld en moeite u wilt investeren nu en in de toekomst.

De huidige opleidingen tot mediator kost al snel enkele duizenden Euro's, en ook het geregistreerd mogen blijven leidt tot vergelijkbare kosten: Naast de jaarlijkse contributie heeft u ook kosten voor de blijvende bijscholing via gekwalificeerde instellingen. Met de certificering zijn uiteraard hogere initiŽle en jaarlijks terugkerende investeringen gemoeid.Deze vragen kunt u gebruiken om zich te oriŽnteren op de opleidingsmarkt.

Mocht u op zoek zijn naar een opleiding tot geregistreerd mediator, kijk dan op de website van het Nederlands Mediation Instituut.